Wobec licznych procesów w których adwokaci naszej Kancelarii występują jako pełnomocnicy obligatariuszy w sporach wynikłych na gruncie transakcji nabycia obligacji GetBack S.A., w sprawach tych wprowadziliśmy zunifikowane zasady wynagrodzenia, ustalanego w oparciu o wartość przedmiotu sporu.

W procesach przeciwko bankom (Idea Bank, Getin Bank) o odszkodowanie za szkody wynikłe na skutek stosowania przez te podmioty nieuczciwych praktyk rynkowych, wartość przedmiotu odpowiada wysokości roszczeń, które powinny wynosić kwotę nominalną obligacji pomniejszonej o obiecaną w postępowaniu restrukturyzacyjnym część wierzytelności . Na dzień dzisiejszy wartość przedmiotu sporu wynosić więc będzie 75% wartości obligacji nabytych za pośrednictwem banków.

Wartość przedmiotu sporu do 200.000 zł:

- honorarium w części stałej Kancelarii wynosi 4.800 zł netto (powiększone o 23% podatku VAT) płatne przed złożeniem pozwu (ewentualnie innego pierwszego pisma procesowego),

- wynagrodzenie w część zmiennej tzw. success fee w wysokości 12% wartości faktycznie uzyskanych w wyniku postępowania przez obligatariusza korzyści, płatne po uzyskaniu pomyślnego, prawomocnego orzeczenia sądu lub zawarcia korzystnej ugody z pośrednikiem finansowym,

Wartość przedmiotu sporu powyżej 200.000 zł:

- honorarium w części stałej Kancelarii wynosi 7.200 zł netto (powiększone o 23% podatku VAT) płatne przed złożeniem pozwu (ewentualnie innego pierwszego pisma procesowego),

- wynagrodzenie w część zmiennej tzw. success fee w wysokości 10% wartości faktycznie uzyskanych w wyniku postępowania przez obligatariusza korzyści, płatne po uzyskaniu pomyślnego, prawomocnego orzeczenia sądu lub zawarcia korzystnej ugody z bankiem,

Koszty postępowania w drugiej instancji wynoszą połowę za reprezentację w I instancji.

Koszty wpisu sądowego we wszystkich sprawach wynikłych czynności bankowych - a więc jak się wydaje spraw wynikłych na gruncie zbywania obligacji GetBack S.A. dokonywanej przez banki - wynoszą dla konsumentów 5% wartości sporu ale nie więcej niż 1.000 zł. W przypadku gdyby sąd uznał odmiennie, tj. że czynność oferowania obligacji przez bank nie jest czynnością bankową, wpis sądowy wyniesie 5% wartości sporu. Opłata sądowa ponoszona jest przez powoda, a opłata od apelacji przez stronę, która apelację wnosi.

Koszty opinii biegłego mogą ale nie muszą pojawić się w sprawie. Najczęściej ich wysokość wynosi pomiędzy kilkaset złotych a kilka tysięcy złotych. O kosztach zaliczek na poczet opinii biegłego orzeka sąd.

Koszty dojazdu na rozprawę ustalmy ryczałtowo w oparciu o faktyczne koszty podróży naszych adwokatów do sądu właściwego - w sprawach toczących się poza sądem w Krakowie jest to zazwyczaj kwota kilkuset złotych za rozprawę (pomiędzy 300 zł a 600 zł netto).

W przypadku uzyskania korzystnego wyroku sąd nakaże zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego ponoszonych przez Państwa. Co do zasady będzie to więc zwrot kosztów wpisu, ewentualnych kosztów zaliczek na poczet biegłych sądowych, oraz koszt naszego zastępstwa według stawek minimalnych. Nadto w przypadku wygrania sporu sąd nakaże zwrot na Państwa rzecz kwot powiększonych o odsetki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 7% rocznie.