PROPOZYCJE UKŁADOWE

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

GETBACK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie artykułu 155 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508) („Prawo Restrukturyzacyjne”) składa następujące propozycje układowe („Propozycje Układowe”) w celu przyjęcia układu („Układ”) przez zgromadzenie wierzycieli, zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 23 lipca 2018 roku:

 1. Podział wierzycieli na grupy
  • Wierzyciele Spółki, którym przysługują wierzytelności objęte Układem, podzieleni są na następujące grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów („Grupy”):
   • Grupa pierwsza („Grupa 1”) obejmuje:
  • wierzycieli będących obligatariuszami Spółki („Obligatariusze”) innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 4, posiadających nieumorzone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacje („Obligacje”) wyemitowane przez Spółkę niezabezpieczone na majątku zamkniętych funduszy inwestycyjnych, których certyfikaty posiada Spółka („Fundusze”),
  • wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 4 oraz Grupy 7, posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce kredytów lub pożyczek, w odniesieniu do których żaden z Funduszy nie jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, które to wierzytelności nie są zabezpieczone na majątku Funduszy („Kredyty”).
   • Grupa druga („Grupa 2”) obejmuje następujących wierzycieli Spółki:

(1) wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 4, posiadających wierzytelności wobec Spółki, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę poręczeń, w odniesieniu do których to wierzytelności którykolwiek z Funduszy:

 • jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub
 • udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności.
  • Grupa trzecia („Grupa 3”) obejmuje:

(1) wierzycieli posiadających wierzytelności wobec Spółki związane z gwarancjami udzielonymi w związku z zarządzaniem portfelami wierzytelności tzn.:

 1. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusze Trigon”), którym przysługują względem Spółki wierzytelności wynikające ze zobowiązania Spółki wobec poszczególnych Funduszy Trigon do objęcia (złożenia ważnego zapisu i opłacenia) certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez poszczególne Fundusze Trigon w razie zaistnienia zdarzeń wskazanych w umowach łączących poszczególne Fundusze Trigon ze Spółką stanowiących źródło tych zobowiązań,
 2. uczestników Funduszu Altus Wierzytelności 2 NS FIZ, którzy złożyli oświadczenia o przyjęciu warunków oferty na podstawie Umowy o Współpracy z dnia 27 listopada 2015 roku zawartej ze Spółką,
 3. Centauris Windykacji NS FIZ, któremu przysługują względem Spółki wierzytelności wynikające ze zobowiązania Spółki wobec Centauris Windykacji NS FIZ do objęcia (złożenia ważnego zapisu i opłacenia) certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez ten fundusz w razie zaistnienia zdarzeń wskazanych w umowie gwarancji z dnia 14 września 2016 r. zawartej pomiędzy Spółką i Centauris Windykacji NS FIZ

(2) wierzycieli posiadających wierzytelności wobec Spółki, których przedmiotem jest nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji, w tym wierzytelności wierzycieli wobec których Spółka posiada zobowiązania warunkowe lub pozabilansowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.) o rachunkowości.

 • Grupa czwarta („Grupa 4”) obejmuje podmioty należące w dniu otwarcia wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.) o rachunkowości, posiadające wierzytelności wobec Spółki.
 • Grupa piąta („Grupa 5”) obejmuje wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki pokryte zabezpieczeniami na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę na objęcie takich wierzytelności układem.
 • Grupa szósta („Grupa 6”) obejmuje wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności z tytułu poręczenia przez Spółkę wierzytelności wynikających z obligacji wyemitowanych przez podmiot inny, aniżeli Fundusz będący w dniu otwarcia wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego jednostką zależną wobec Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.) o rachunkowości.
 • Grupa siódma („Grupa 7”) obejmuje wierzycieli Spółki będących w dniu otwarcia wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego akcjonariuszami Spółki, o których mowa w art. 161 ust. 1 pkt 3 Prawa Restrukturyzacyjnego posiadającymi wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce pożyczek.
 • Grupa ósma („Grupa 8”) obejmuje wszystkich wierzycieli Spółki niezaliczonych do pozostałych Grup.
 • Jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.
 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1
  • Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji oraz spłaty należności głównych Kredytów (łącznie „Należność Główna”) w zakresie określonym treścią Układu (oraz zgodnie z punktem 2.2) w sposób określony w warunkach emisji danych

Obligacji i umowach dotyczących poszczególnych Kredytów, w terminach określonych w punkcie 2.2.

 • Spółka spłaci Należność Główną w 27% (słownie: dwudziestu siedmiu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin

płatności

raty

: Termin płatności 1 raty

Termin

płatności 2 raty

Termin

płatności 3 raty

Termin

płatności 4 raty

Termin

płatności 5 raty

Termin

płatności 6 raty

Wysokość

raty

4,0%

6,0%

8,0%

9,0%

9,0%

6,0%

Termin

płatności

raty

Termin

płatności 7 raty

Termin

płatności 8 raty

Termin

płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin płatności 11 raty :

: Termin płatności 12 raty

Wysokość

raty

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

7,0%

7,0%

Termin ; płatności raty

Termin płatności 13 raty

Termin płatności 14 raty

Termin płatności 15 raty

Termin płatności 16 raty

 

Wysokość

raty

6,0%

4,0%

4,0%

8,0%

 

 

 

 • Odsetki od Obligacji oraz od Kredytów za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
 • Przed terminem płatności ostatniej raty określonej w punkcie 2.2, Spółka nie jest zobowiązana:
 • wykupić Obligacji w całości, ani w części, w tym również na żądanie Obligatariusza zgłoszone na podstawie warunków emisji Obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu,
 • spłacić jakiejkolwiek kwoty Kredytu inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu.
 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2
  • Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 2, w zakresie w jakim nie została spłacona przez Fundusze, Spółka spłaci w 27% (słownie: dwudziestu siedmiu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin

płatności

raty

Termin

płatności 1 raty

Termin

płatności 2 raty

Termin

płatności 3 raty

Termin

płatności 4 raty

Termin

płatności 5 raty

Termin

płatności 6 raty

Wysokość

raty

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

 

 

Termin

płatności

raty

Termin

płatności 7 raty

Termin

płatności 8 raty

Termin

płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin płatności 11 : raty

Termin płatności 12 raty

Wysokość

raty

0%

0%

18,5%

18,5%

20,5%

20,5%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 13 raty :

Termin płatności 14 raty

Termin

płatności 15 ;■ ; raty

Termin płatności 16 : raty

 

Wysokość

raty

6,0%

4,0%

4,0%

8,0%

 

 

 

 • W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 3.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2 podlegają umorzeniu.
 • Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 2 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3
  • Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 Spółka spłaci w 10% (słownie: dziesięciu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin

płatności

raty

Termin

płatności 1 raty

Termin

płatności 2 raty

Termin

płatności 3 raty

Termin

płatności 4 raty

Termin

płatności 5 raty

Termin

- płatności 6 raty

Wysokość

raty

4,0%

6,0%

8,0%

9,0%

9,0%

6,0%

Termin

płatności

raty

Termin

płatności 7 raty

Termin

płatności 8 raty

i Termin płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin płatności 11 raty

Termin płatności 12 raty

Wysokość

raty

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

7,0%

7,0%

Termin

płatności

raty

Termin

płatności 13 , raty

Termin płatności 14 raty

Termin płatności 15 raty

Termin płatności 16 raty

 

Wysokość

raty

6,0%

4,0%

4,0%

8,0%

 

 

 

 • W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 4.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3 podlegają umorzeniu.
 • Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 4
  • Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 4 Spółka spłaci w 10% (słownie: dziesięciu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin płatności raty i;:;

Termin

płatności 1 raty

Termin

płatności 2 raty

Termin

płatności 3 raty

Termin

płatności 4 raty

Termin

płatności 5 raty

Termin

płatności 6 raty

Wysokość

raty

4,0%

6,0%

8,0%

9,0%

9,0%

6,0%

Termin płatności raty, :

Termin

płatności 7 raty

■, Termin :' 'płatności 8 raty

Termin

płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin

płatności 11 ' ; raty /

Termin płatności 12 , raty

Wysokość

raty

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

7,0%

7,0%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 13 raty

Termin płatności 14 . raty

Termin płatności 15 raty

Termin płatności 16 raty

 

Wysokość

raty

6,0%

4,0%

4,0%

8,0%

 

 

 

 • W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 5.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 4 podlegają umorzeniu.
 • Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 4 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 5
  • Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 5 Spółka spłaci w 43% (słownie: czterdzieści trzy procent) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin

płatności

raty

Termin

płatności 1 raty

•./: Termin płatności 2 raty

Termin

płatności 3 raty

Termin

płatności 4 raty

Termin

płatności 5 raty

Termin

płatności 6 raty

Wysokość

raty

4,0%

6,0%

8,0%

9,0%

9,0%

6,0%

Termin : płatności raty

Termin

płatności 7 raty

Termin

płatności 8 raty

Termin

płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin płatności 11 raty

Termin płatności 12 raty

Wysokość

raty

6,0%

6,0%

5.0%

5,0%

7,0%

7,0%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 13 raty /

Termin płatności 14 raty ;

Termin płatności 15 raty

Termin płatności 16 raty

 

Wysokość

raty

6,0%

4,0%

4,0%

8,0%

 

 

 

 • Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 5 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 6
  • Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 6, Spółka spłaci w 20% (słownie: dwudziestu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin

płatności

raty

Termin

płatności 1 raty

Termin

płatności 2 raty

Termin

płatności 3 raty

; Termin płatności 4 raty

Termin

płatności 5 raty

Termin

płatności 6 raty

Wysokość

raty

4,0%

6,0%

8,0%

9,0%

9,0%

6,0%

Termin

płatności

raty

Termin

płatności 7 raty

Termin ; płatności 8 raty

Termin

płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin płatności 11 raty ;

Termin płatności 12 raty ,7

Wysokość

raty

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

7,0%

7,0%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 13 raty

Termin płatności 14 raty /

Termin płatności 15 raty

Termin płatności 16 raty

 

Wysokość

raty

6,0%

4,0%

4,0%

8,0%

 

 

 

 • W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 7.1 oraz Konwersją Wierzytelności na Akcje zdefiniowaną poniżej, tzn. w 7% (słownie: siedmiu procentach), zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 6 podlegają umorzeniu.
 • Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 6 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 7
  • Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 7 Spółka spłaci w 27% (słownie: dwudziestu siedmiu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin

płatności

raty

Termin

płatności 1 raty

Termin

płatności 2 raty

: Termin płatności 3 raty

Termin

płatności 4 raty

Termin

płatności 5 raty :

Termin

płatności 6 raty

Wysokość

raty

4,0%

6,0%

8,0%

9,0%

9,0%

6,0%

 

 

 

Termin . płatności Taty :

Termin

płatności 7 raty

Termin

płatności 8 raty

Termin

płatności 9 raty

Termin

; płatności 10 raty

Termin płatności 11 raty

Termin płatności 12 , raty

Wysokość

raty

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

7,0%

7,0%

; Termin płatności raty

Termin płatności 13 raty

7 Termin płatności 14 raty

Termin : płatności 15 raty

Termin : płatności 16 raty

 

Wysokość

raty

6,0%

4,0%

4,0%

8,0%

 

 

 

 • W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 8.13.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 7 podlegają umorzeniu.
 • Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 7 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 8
  • Należność główną wierzycieli z Grupy 8 Spółka spłaci w 10% (słownie: dziesięciu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin

płatności

raty

Termin

płatności 1 raty

Termin

płatności 2 raty

Termin

płatności 3 raty

Termin

płatności 4 raty

Termin

płatności 5 raty

Termin

płatności 6 raty

Wysokość

raty

4,0%

6,0%

8,0%

9,0%

9,0%

6,0%

Termin

płatności

raty

Termin

płatności 7 raty

Termin

płatności 8 raty

Termin

płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin

: płatności 11 raty

Termin płatności 12 raty

Wysokość

raty

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

7,0%

7,0%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 13 raty

Termin: płatności 14 raty

Termin : płatności 15 raty

Termin płatności 16 raty

 

Wysokość

raty

6,0%

4,0%

4,0%

8,0%

 

 

 

 • W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 9.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 8 podlegają umorzeniu.
 • Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 8 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
 1. Terminy płatności rat

Spłata rat układowych płatnych na podstawie Układu nastąpi w 16 (słownie: szesnastu) ratach należnych co 6 (słownie: sześć) miesięcy.

Pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu roboczym drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

 1. Konwersja na akcje
  • Konwersji na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja Wierzytelności na Akcje”)

podlegają następujące wierzytelności („Konwertowane Wierzytelności”):

 • wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 1 w części określonej treścią Układu jako nie podlegającej spłacie zgodnie z postanowieniami punktu 2.2 oraz nie podlegającej umorzeniu zgodnie z postanowieniami punktu 2.3,
 • wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 5 w części określonej treścią Układu jako nie podlegającej spłacie zgodnie z postanowieniami punktu 6.1 oraz nie podlegającej umorzeniu zgodnie z postanowieniami punktu 0 i
 • wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 6 w części określonej treścią Układu jako nie podlegającej spłacie zgodnie z postanowieniami punktu 7.1 oraz nie podlegającej umorzeniu zgodnie z postanowieniami punktu 7.2. i 7.3.
  • W wyniku Konwersji Wierzytelności na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 1.400.000.000,0 zł (słownie: jeden miliard czterysta milionów złotych) oraz nie wyższą niż 2.000.000.000,0 zł (słownie: dwa miliardy złotych), to jest z kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty nie niższej niż 1.405.000.000,0 zł (słownie: jeden miliard czterysta pięć milionów złotych) oraz nie wyższej niż 2.005.000.000,0 zł (słownie: dwa miliardy pięć milionów złotych), w drodze ustanowienia nie mniej niż 28.000.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem miliardów) oraz nie więcej niż 40.000.000.000 (słownie: czterdzieści miliardów) nowych akcji na okaziciela serii F („Akcje”).
  • Liczba Akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi: (i) kwoty Konwertowanej Wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, oraz (ii) ceny emisyjnej jednej Akcji wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć groszy), z zastrzeżeniem, że liczba przydzielanych akcji ulega zaokrągleniu w dół do wielokrotności 100 (słownie: stu) akcji. Część Konwertowanej Wierzytelności, która nie została przeznaczona na pokrycie Akcji z powodu zaokrąglenia ulega na mocy Układu umorzeniu.
  • Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna wartość nominalna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 1.400.000.000,0 zł (słownie: jeden miliard czterysta milionów złotych) oraz nie więcej niż 2.000.000.000,0 zł (słownie: dwa miliardy złotych).
  • Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 1.400.000.000,0 zł (słownie: jeden miliard czterysta milionów złotych) oraz nie więcej niż 2.000.000.000,0 zł (słownie: dwa miliardy złotych).
  • Objęcie Akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
  • Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r.
  • Dokumenty Akcji będą wydawane przez Spółkę na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych.
  • Akcje będą podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem punktu następnego.
  • Punkt poprzedni nie dotyczy Akcji, których dokumenty zostaną wydane przez Spółkę i nie zostaną zwrócone Spółce, przez co dokumenty tych Akcji nie zostaną przez Spółkę złożone do depozytu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (z późn. zm.) o obrocie instrumentami finansowymi.
  • Konwersja Wierzytelności na Akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa Restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.