Poznań, 10 sierpnia 2018 r.

PROPOZYCJE UKŁADOWE
RADY WIERZYCIELI

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Rada Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka") na podstawie artykułu 155 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne („PR") składa następujące propozycje układowe („Propozycje Układowe"), zatwierdzone uchwałą Rady Wierzycieli Spółki w dniu 08 sierpnia 2018 roku, w celu przyjęcia układu („Układ") przez zgromadzenie wierzycieli:

 1. Podział wierzycieli na grupy
  • Wierzyciele Spółki, którym przysługują wierzytelności objęte Układem, podzieleni są na następujące grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów („Grupy"):
   • Grupa pierwsza („Grupa 1") obejmuje wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki z tytułu posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę obligacji („Obligacje"), oraz wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce kredytów i pożyczek („Kredyty"), niezaliczonych do Grupy 2 oraz niebędących Podmiotami Powiązanymi w rozumieniu pkt 1.13.1.
   • Grupa druga („Grupa 2") obejmuje:
    • wierzycieli Spółki, niebędących Podmiotami Powiązanymi w rozumieniu pkt 1.13.1., posiadających wierzytelności wobec Spółki z tytułu posiadanych nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wyemitowanych przez Spółkę Obligacji oraz wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce Kredytów, w odniesieniu do których to wierzytelności którykolwiek z zamkniętych funduszy inwestycyjnych, którego certyfikaty inwestycyjne posiadała Spółka w dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki („Fundusze"):
     • jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego; lub
     • udzielił zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności,
    • wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki pokryte zabezpieczeniami na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę na objęcie takich wierzytelności Układem.

1.13. Grupa trzecia („Grupa 3") obejmuje:

 • podmioty, które w dniu otwarcia wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego były podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 116 Prawa Restrukturyzacyjnego lub należą do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i posiadające wierzytelności wobec Spółki („Podmioty Powiązane"),
 • wierzycieli niezaliczonych do Grupy 1 albo Grupy 2.
  • Jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.
 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1
  • Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji oraz spłaty należności głównych Kredytów (łącznie „Należność Główna") w zakresie określonym treścią Układu oraz w sposób określony w warunkach emisji danych obligacji i umowach dotyczących poszczególnych Kredytów, w terminach określonych w pkt 2.2.
  • Należność główną wierzycieli z Grupy 1 Spółka spłaci w 50,5 %, poza konwersją przewidzianą w pkt 5., w 16 półrocznych ratach, określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Rata

1 rata

2 rata

3 rata

4 rata

5 rata

6 rata

7 rata

8 rata

Wysokość raty

4%

6%

8%

9%

9%

6%

6%

6%

Rata

9 rata

10 rata

11 rata

12 rata

13 rata

14 rata

15

rata

16

rata

Wysokość raty

5%

5%

7%

7%

6%

4%

4%

8%

 

 

 

 • Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.
 • W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, i konwersją, o której mowa w pkt 5, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1 podlegają umorzeniu.
 • Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 1 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.
 • Przed terminem płatności ostatniej raty, określonej w pkt 2.2., Spółka nie jest zobowiązana:
  • wykupić Obligacji w całości, ani w części, w tym również na żądanie obligatariusza zgłoszone na podstawie warunków emisji Obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu,
  • spłacić jakiejkolwiek kwoty Kredytu inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu.
 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2
  • Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu należności głównej wierzytelności wierzycieli z Grupy 2 Spółka spłaci w 50,5 %, poza konwersją przewidzianą w pkt 5., w 16 półrocznych ratach, określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Rata

1 rata

2 rata

3 rata

4 rata

5 rata

6 rata

7 rata

8 rata

Wysokość raty

4%

6%

8%

9%

9%

6%

6%

6%

Rata

9 rata

10 rata

11 rata

12 rata

13 rata

14 rata

15

rata

16

rata

Wysokość raty

5%

5%

7%

7%

6%

4%

4%

8%

 

 

 

 • Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.
 • W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa powyżej, i konwersją, o której mowa w pkt 5, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2 podlegają umorzeniu.
 • Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 2 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.
 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3
  • Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu należności głównej wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 Spółka spłaci w 10 % (słownie: dziesięciu procentach), w 16 półrocznych ratach, określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Rata

1 rata

2 rata

3 rata

4 rata

5 rata

6 rata

7 rata

8 rata

Wysokość raty

4%

6%

8%

9%

9%

6%

6%

6%

Rata

9 rata

10 rata

11 rata

12 rata

13 rata

14 rata

15

rata

16

rata

Wysokość raty

5%

5%

7%

7%

6%

4%

4%

8%

 

 

 

 • Pierwsza rata będzie płatna ostatniego dnia roboczego drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.
 • W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa w punkcie 4.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3 podlegają umorzeniu.
 • Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.
 1. Konwersja na akcje
  • Konwersji na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja Wierzytelności na Akcje") podlegają następujące wierzytelności („Konwertowane Wierzytelności"):
   • wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 1 w części określonej treścią Układu jako niepodlegającej spłacie zgodnie z postanowieniami punktu 2.1. oraz nie podlegającej umorzeniu zgodnie z postanowieniami punktu 2.2. - przy czym konwertowana jest wierzytelność w wysokości 25 %,
   • wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 2 w części określonej treścią Układu jako niepodlegającej spłacie zgodnie z postanowieniami punktu 3.1. oraz nie podlegającej umorzeniu zgodnie z postanowieniami punktu 3.2. - przy czym konwertowana jest wierzytelność w wysokości 25 %,
  • W wyniku Konwersji Wierzytelności na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 500 000 000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) oraz nie wyższą niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych), to jest z kwoty 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty nie niższej niż 505 000 000 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych) oraz nie wyższej niż 630 000 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści milionów złotych), w drodze ustanowienia nie mniej niż 10 000 000 000 (słownie: dziesięć miliardów) oraz nie więcej niż 12 500 000 000 (słownie: dwanaście miliardów pięćset milionów) nowych akcji na okaziciela serii F („Akcje").
  • Liczba Akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi: (i) kwoty Konwertowanej Wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, oraz (ii) ceny emisyjnej jednej Akcji wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć groszy), z zastrzeżeniem, że liczba przydzielanych akcji ulega zaokrągleniu w dół do wielokrotności 100 (słownie: stu) akcji. Część Konwertowanej Wierzytelności, która nie została przeznaczona na pokrycie Akcji z powodu zaokrąglenia ulega na mocy Układu umorzeniu.
  • Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna wartość nominalna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 500 000 000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) oraz nie więcej niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych).
  • Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji wyniesie nie mniej niż 500 000 000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) oraz nie więcej niż 625 000 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów złotych).
  • Objęcie Akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
  • Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r.

 

 • Dokumenty Akcji będą wydawane przez Spółkę na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
 • Akcje będą podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem punktu następnego.
 • Punkt poprzedni nie dotyczy Akcji, których dokumenty zostaną wydane przez Spółkę i nie zostaną zwrócone Spółce, przez co dokumenty tych Akcji nie zostaną przez Spółkę złożone do depozytu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Konwersja Wierzytelności na Akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 PR, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.
 • W granicach wynikających z treści Układu, upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie Układu, w tym w szczególności do:
  • dokonania zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do Sądu rejestrowego;
  • sporządzenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmianę w zakresie wysokości kapitału zakładowego;
  • złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 ksh w zw. z art. 169 ust. 3 PR oraz zmiany tego oświadczenia zgodnie z art. 310 § 3 ksh w zw. z art. 169 ust. 3 PR.
  • zawarcia z firmą inwestycyjną umowy o prowadzenie depozytu dokumentów akcji obejmowanych w ramach konwersji,
  • podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu dematerializację akcji obejmowanych w ramach konwersji układowej mających na celu ich dematerializację oraz ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawierania odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innymi uprawnionymi podmiotami.
 1. Nadzorca wykonania układu
  • Ustanawia się nadzorcę wykonania układu w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawna (numer KRS: 0000614840) („Nadzorca wykonania układu").
  • Nadzorca wykonania układu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 60.000 zł netto za pełnienie funkcji przez okres 6 miesięcy kalendarzowych, przy czym wynagrodzenie za dany okres będzie każdorazowo płatne pod warunkiem uregulowania przez Spółkę w całości wymagalnych rat układowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z pkt 2.3., 3.2. oraz
 • propozycji układowych. Pierwsze wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu do dnia płatności pierwszych rat układowych zgodnie z pkt 2.3., 3.2. oraz 4.2. propozycji układowych, będzie płatne w terminie 14 dni od terminu płatności pierwszych rat układowych, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie za dalsze okresy będzie płatne w terminie 14 dni od upływu terminu płatności kolejnych rat układowych. Kwota wynagrodzenia zostanie podwyższona o podatek od towarów i usług wstawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury, jeżeli Nadzorca wykonania układu będzie zobowiązany do jej wystawienia.
  • W przypadku ewentualnej rezygnacji Nadzorcy wykonania układu, rezygnacja taka będzie skuteczna w przypadku jednoczesnego wskazania nowego nadzorcy wykonania układu, wraz z dołączoną zgodą na pełnienie tej funkcji.
  • Na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu w okresie wykonywania Układu, Spółka powinna uzyskać zgodę Nadzorcy wykonania układu. Nadzorca wykonania układu będzie uprawniany do określania i zmiany katalogu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

 

Radosław Barczyński

Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli