Sygnatura akt VIII GRp 4/18

 ZARZĄDZENIE

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu

Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sędzia - komisarz SSR Jarosław Mądry

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2019r. we Wrocławiu, na posiedzeniu niejawnym w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. we Wrocławiu na wniosek zarządza:

  1. sprostować protokół Zgromadzenia Wierzycieli z dnia 22 stycznia 2019r. w ten sposób, że:
  • na stronie 2 protokołu (k. 7996 r. akt sprawy) przy sprawdzeniu obecności członków Rady Wierzycieli w punkcie 4 zamiast słów „Mariusz Wójcik - nie stawił się” wpisać prawidłowo „stawił się” - Mariusz Wójcik strawił się na Zgromadzeniu w dniu 22 stycznia 2019r. o czym świadczą pozostałe zapisy protokołu, w tym treść składanych przez niego osobiście wniosków a zapis o jego obecności był spowodowany błędem w edycji komputerowej.;
  • na stronie 2 protokołu (k. 7996 r. akt sprawy) przy sprawdzeniu obecności zastępców członków Rady Wierzycieli w punkcie 2 przy wpisaniu pełnomocników mBank S.A. w Warszawie wykreślić -jako obecnego pełnomocnika „adw. Pawła Zagórskiego”, bowiem ten pełnomocnik na zgromadzeniu w dniu 22 stycznia 2019r. nie stawił się, a zapis o jego obecności był spowodowany błędem w edycji komputerowej;
  • na stronie 2 protokołu (k. 7996 r. akt sprawy) przy sprawdzeniu obecności zastępców członków Rady Wierzycieli w punkcie 2 przy wpisaniu pełnomocników mBank S.A. w Warszawie wpisać prawidłowo nazwisko pracownika mBank S.A. jako „Łukasz Kuźbik” zamiast błędnie wpisanego, na skutek oczywistej omyłki pisarskiej „Łukasz Kuźnik”;
  • na stronie 2 protokołu (k. 7996 r. akt sprawy) przy sprawdzeniu obecności członków Rady Wierzycieli do informacji „Tomasz Kapliński w imieniu przewodniczącego Radosława Barczyńskiego” wpisać „adw. Tomasz Kapliński w imieniu przewodniczącego Radosława Barczyńskiego” z uwagi na wykonywany zawód adwokata, czego nie uwzględniono w protokole;
  1. sprostować protokół Zgromadzenia Wierzycieli z dnia 25 stycznia 2019r. (po przerwie zarządzonej dnia 22 stycznia 2019r.) w ten sposób, że:
  • na stronie 12 protokołu (k.8001 r.) wykreślić z grona osób, które stawiły się po przerwie: r.pr. Kazimierza Jeleńskiego, Tomasza Kaplińskiego oraz Kamila Hajduka wobec tego, że w/w osoby nie stawiły się po przerwie w dacie zgromadzenia, a zapis o ich obecności był spowodowany błędem w edycji komputerowej

POUCZENIE

Odpis zarządzenia doręcza się wierzycielom uprawnionym do samodzielnej reprezentacji poprzez ogłoszenie na stronie tut. Sądu.                                                                                                           i

Od powyższego zarządzenia można wnieść odwołanie do całego składu orzekającego w terminie 7 dni od daty jego publikacji na stronie tut. Sądu.