VIII GRp 4/18

 

POSTANOWIENIE

Dnia 6 czerwca 2019 roku

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w składzie:

Przewodniczący:     SSR Tomasz Poprawa

Sędziowie:                SSR Jarosław Horobiowski, SSR Paweł Biliński

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 roku we Wrocławiu, na rozprawie sprawy o zatwierdzenie układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. w restrukturyzacji w Warszawie postanawia:

zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. w

restrukturyzacji w Warszawie o następującej treści:

„I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

1) Podział wierzycieli na grupy

1.1. Wierzyciele Spółki, którym przysługują wierzytelności objęte Układem, podzieleni są na następujące grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów („Grupy”):

1.1.1. Grupa pierwsza („Grupa 1”) obejmuje:

1) wierzycieli będących obligatariuszami Spółki („Obligatariusze”) innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 3, posiadających nieumorzone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacje („Obligacje”) wyemitowane przez Spółkę niezabezpieczone na majątku jednostek zależnych wobec Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.) o rachunkowości („Jednostki Zależne”) lub zamkniętych funduszy inwestycyjnych, których certyfikaty posiada Spółka („Fundusze”),

2) wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 3 oraz wierzyciele będący akcjonariuszami Spółki, o których mowa w art. 161 ust. 1 pkt 4) Prawa Restrukturyzacyjnego, posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce kredytów lub pożyczek (łącznie „Kredyty”), w odniesieniu do których żadna z Jednostek Zależnych, ani żaden z Funduszy nie będących Jednostką Zależną, nie jest współdłużnikiem, w i tym współdłużnikiem solidarnym, które to wierzytelności nie są zabezpieczone na majątku Jednostek Zależnych lub Funduszy nie będących Jednostkami Zależnymi oraz

3) wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 3 posiadających wierzytelności z tytułu poręczenia przez Spółkę wierzytelności wynikających z obligacji wyemitowanych przez Jednostkę Zależną inną aniżeli Fundusz („Poręczenia Obligacji Spółek Zależnych ”).

1.1.2. Grupa druga („Grupa 2”) obejmuje wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele należący do Grupy 1, o których mowa w punkcie 1.1.1 (3) powyżej oraz wierzyciele należący do Grupy 3, posiadających wierzytelności wobec Spółki, w odniesieniu do których to wierzytelności którakolwiek z Jednostek Zależnych lub którykolwiek z Funduszy nie będących Jednostkami Zależnymi:

1) jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidarnym, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, lub

2) udzielił lub udzieliła zabezpieczenia w postaci obciążenia swojego majątku, w tym obciążenia w postaci zastawu lub zastawów na portfelach wierzytelności.

1.1.3. Grupa trzecia („Grupa 3”) obejmuje wierzycieli Spółki, którzy są Jednostkami Zależnymi.

1.1.4. Grupa czwarta („Grupa 4”) obejmuje wierzycieli Spółki posiadających wierzytelności wobec Spółki pokryte zabezpieczeniami na majątku Spółki, którzy wyrażają zgodę na objęcie takich wierzytelności układem.

1.1.5. Grupa piąta („Grupa 5”) obejmuje wierzycieli, o których mowa w art. 160 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego.

1.1.6. Grupa szósta („Grupa 6”) obejmuje wszystkich wierzycieli Spółki niezaliczonych do pozostałych Grup.

1.1.7. Grupa siódma („Grupa 7”) obejmuje wszystkich wierzycieli Spółki będących akcjonariuszami Spółki będących jednocześnie jednostkami dominującymi wobec Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

1.2. Jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.

  1. WARUNKI RESTRUKTURYZACJI

2) Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1

2.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji oraz spłaty należności głównych Kredytów oraz świadczenia z tytułu Poręczeń Obligacji Spółek Zależnych (łącznie „Należność Główna”) w zakresie określonym ^F^octfeścią Układu (oraz zgodnie z punktem 2.2) w sposób określony w warunkach emisji danych Obligacji i umowach dotyczących poszczególnych Kredytów lub Poręczeń Obligacji Spółek Zależnych, w terminach określonych : w punkcie 2.2 w zw. z punktem 9 poniżej.

2.2. Spółka spłaci Należność Główną w 25% (słownie: dwudziestu pięciu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

 

Termin

płatności

raty

Termin płatności 1 raty

Termin płatności 2 raty

Termin płatności 3 raty

Termin płatności 4 raty

Termin płatności 5 raty

Termin płatności 6 raty

Wysokość

raty

0,0%

0,0%

2,0%

2,0%

7,0%

7,0%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 7 raty

Termin płatności 8 raty

Termin płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin płatności 11 raty

Termin płatności 12 raty

Wysokość

raty

6,0%

5,0%

11,0%

11,0%

12,0%

10,0%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 13 raty

Termin : płatności 14 raty

Termin płatności 15 raty

Termin płatności 16 raty

 

Wysokość

raty

9,0%

7,0%

6,0%

5,0%

2.3. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 2.2, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 1 podlegają umorzeniu.


2.4. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 1 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

2.5. Przed terminem płatności ostatniej raty określonej w punkcie 2.2, Spółka nie jest zobowiązana:

2.5.1. wykupić Obligacji w całości, ani w części, w tym również na żądanie Obligatariusza zgłoszone na podstawie warunków emisji Obligacji inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu,

2.5.2. spłacić jakiejkolwiek kwoty Kredytu lub kwoty należnej z tytułu Poręczeń Obligacji Spółek Zależnych inaczej, aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu.

3. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy


3.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 2, w zakresie w jakim nie została spłacona przez Jednostki Zależne lub Fundusze nie będące Jednostkami Zależnymi, Spółka spłaci w 25% (słownie: dwudziestu pięciu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem

Termin

płatności

raty

Termin płatności 1 raty

Termin płatności 2 raty

Termin płatności 3 raty

Termin płatności 4 raty

Termin płatności 5 raty

Termin płatności 6 raty

Wysokość

raty

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 7 raty :

Termin płatności 8 raty

Termin płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin płatności 11 raty

Termin płatności 12 raty

Wysokość

raty

0%

0%

18,5%

18,5%

20,5%

20,5%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 13 raty

Termin płatności 14 raty

Termin płatności 15 raty

Termin płatności 16 raty

 

Wysokość

raty

6,0%

4,0%

4,0%

8,0%

 


3.2. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 3.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 2 podlegają umorzeniu.

3.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 2 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu


4) Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3

4.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 Spółka spłaci w 1 % (słownie: jednym procencie) w następujących ratach określonych jako procent
łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin

płatności

raty

Termin : płatności 1 raty

Termin płatności 2 raty

Termin płatności 3 , raty

Termin płatności 4 raty

Termin płatności 5 raty

Termin płatności 6 raty

Wysokość

raty

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 7 raty :

Termin płatności 8 raty

Termin płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin płatności 11 raty

Termin płatności 12 raty

Wysokość

raty

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 13 raty

Termin płatności 14 raty

Termin płatności 15 raty

Termin płatności 16 raty

 

 

Wysokość

raty

0%

 

0%

0%

100%

 

 

 4.2  W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 4.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 3 podlegają umorzeniu.

4.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 3 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

5) Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 4

5.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 4 Spółka spłaci w 52% (słownie: pięćdziesięciu dwóch procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin

płatności

raty

Termin płatności 1 raty

Termin płatności 2 raty

Termin płatności 3

raty

Termin płatności 4 raty

Termin płatności 5 raty

: Termin płatności 6 raty

Wysokość:

raty

0,0%

0,0%

2,0%

2,0%

7,0%

7,0%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 7 raty

Termin płatności 8 raty

Termin płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin płatności 11 raty

Termin płatności 12 raty

Wysokość raty ,

6,0%

5,0%

11,0%

11,0%

12,0%

10,0%

Termin

płatności

raty

Termin płatności 13 raty

termin płatności 14 raty :

Termin płatności 15 raty

Termin płatności 16 raty

 

Wysokość

raty

9,0%

7,0%

6,0%

5,0%

 

5.2 W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 5.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 4 podlegają umorzeniu.

5.3 Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 4 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

6) Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 5

6.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 5 Spółka spłaci wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi w 100% (słownie: stu procentach), jednorazowo, nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu Układu.

   7) Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 6

 

       
   
 
   

Termin

płatności

raty

Termin płatności 1 raty

Termin płatności 2 raty %

Termin płatności 3 raty

Termin płatności 4 : raty

Termin płatności 5 raty

Termin płatności 6 raty

Wysokość

raty

0,0%

0,0%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

Termin płatności raty :

Termin płatności 7 raty

Termin płatności 8 raty

Termin płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin płatności 11 raty

Termin płatności 12 raty

Wysokość  raty %

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

0%

0,0%

Termin  płatności

 raty

Termin płatności 13 raty

Termin płatności 14 raty

Termin płatności 15 raty

Termin płatności 16 raty

 

 

 

 

7.2 W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 7.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 6 podlegają umorzeniu.

7.3 Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 6 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

8) Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy 7

8.1. Należność główną wierzytelności wierzycieli z Grupy 7 Spółka spłaci w 5% (słownie: pięciu procentach) w następujących ratach określonych jako procent łącznej kwoty spłat dokonywanych zgodnie z tym punktem:

Termin

płatności

raty

Termin płatności 1 raty

Termin płatności 2 raty %

Termin płatności 3 raty

Termin płatności 4 : raty

Termin płatności 5 raty

Termin płatności 6 raty

Wysokość

raty

0,0%

0,0%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

Termin płatności raty :

Termin płatności 7 raty

Termin płatności 8 raty

Termin płatności 9 raty

Termin płatności 10 raty

Termin płatności 11 raty

Termin płatności 12 raty

Wysokość  raty %

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

0%

0,0%

Termin  płatności raty

Termin płatności 13 raty

Termin płatności 14 raty

Termin płatności 15 raty

Termin płatności 16 raty

 

Wysokość raty

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

 

8.2. W zakresie nie objętym tą, o której mowa w punkcie 8.1, zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy 7 podlegają umorzeniu.

8.3. Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 7 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.

9) Terminy płatności rat

9.1. Jeżeli punkty 3-8 niniejszego Układu nie stanowią inaczej, spłata rat układowych płatnych na podstawie Układu nastąpi w 16 (słownie: szesnastu) ratach należnych co 6 (słownie: sześć) miesięcy.

9.2. Pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu roboczym drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Kolejne raty płatne będą w ostatnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym płatna była poprzednia rata.

III. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UKŁADU

10) Nadzorca wykonania układu

10.1. Ustanawia się nadzorcę wykonania układu w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawna (numer KRS: 0000614840) ("Nadzorca wykonania układu").

10.2. Nadzorca wykonania układu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych netto za każde trzy miesiące pełnienia funkcji ("Okres Rozliczeniowy"). Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu danego okresu sześciomiesięcznego. Wynagrodzenie za pierwsze sześć miesięcy pełnienia funkcji obejmie miesiąc, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu i będzie w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji nadzorcy w trakcie Okresu Rozliczeniowego. Kwota wynagrodzenia zostanie podwyższona o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury, jeżeli Nadzorca wykonania układu będzie zobowiązany do jej wystawienia.

11) Zastaw rejestrowy

11.1 W celu zabezpieczenia objętych Układem wierzytelności pieniężnych przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy^f, Grupy 6 i Grupy 7 (odpowiednio "Zabezpieczone Wierzytelności", "Wierzyciele Zabezpieczeni"), Spółka zawrze z Administratorem Zastawu wskazanym w punkcie 11.3 - w terminie 14 (czternastu) dni od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu - umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego ("Umowa Zastawnicza"), na mocy której Spółka ustanowi zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na Zbiorze Rzeczy i Praw określonym w punkcie 11.2. do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% wartości Zabezpieczonych Wierzytelności ("Zastaw Rejestrowy").

11.2. Przedmiotem Zastawu Rejestrowego będzie zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, którymi Spółka będzie mogła rozporządzać w dacie zawarcia Umowy Zastawniczej, będący zbiorem rzeczy ruchomych i praw stanowiącym całość gospodarczą, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ("Zbiór Rzeczy i Praw").

11.3. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wierzyciel w osobie DJM Trust Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 697905 ("Administrator Zastawu") zostaje upoważniony do zabezpieczenia Zastawem Rejestrowym Zabezpieczonych Wierzytelności przysługujących Wierzycielom Zabezpieczonym i do wykonywania we własnym imieniu, ale na ich rachunek, praw i obowiązków zastawnika wynikających z Umowy Zastawniczej i przepisów prawa.

11.4. Administrator Zastawu jest każdorazowo upoważniony i zobowiązany złożyć i doręczyć Spółce pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się Zastawu Rejestrowego w odniesieniu do składników majątkowych określonych w pisemnej instrukcji Nadzorcy wykonania układu, o której mowa w punkcie

11.5. W każdym przypadku, gdy Spółka zamierza sprzedać określone składniki majątkowe wchodzące w skład Zbioru Rzeczy i Praw w sposób zapewniający, iż środki pieniężne uzyskane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności zabezpieczonych Zastawem Rejestrowym, Nadzorca wykonania układu udzieli Administratorowi Zastawu pisemnej instrukcji, aby Administrator Zastawu zrzekł się Zastawu Rejestrowego w odniesieniu do wskazanych przez Spółkę składników majątkowych.

11.6 Umowa Zastawnicza może przewidywać zaspokojenie zastawnika (Administratora Zastawu) z przedmiotu Zastawu Rejestrowego w drodze wszystkich czynności, o których mowa w art. 22-27 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

11.7 Przyjęcie Układu przez wierzycieli oznacza wyrażenie zgody na ustanowienie Zastawu Rejestrowego oraz na zrzeczenie się Zastawu Rejestrowego przez Administratora Zastawu w odniesieniu do składników majątkowych wchodzących w skład Zbioru Rzeczy i Praw zgodnie z treścią Układu.

11.8 Administratorowi Zastawu przysługuje od Spółki wynagrodzenie w wysokości 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset) złotych za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania funkcji począwszy od miesiąca, w którym zostanie zawada Umowa Zastawnicza. Wynagrodzenie Administratora Zastawu podwyższa się o kwotę podatku powyżej kwota wynagrodzenia obejmuje maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) godzin pracy Administratora Zastawu w miesiącu kalendarzowym. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym czas pracy Administratora Zastawu przekroczył 10 (słownie: dziesięć) godzin, Administratorowi Zastawu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej iloczyn liczby godzin przekraczających godziny objęte wynagrodzeniem, o których mowa w zdaniu powyżej i stawki godzinowej w wysokości 430,00 (słownie: czterysta trzydzieści) złotych (plus podatek od towarów i usług) za jedną godzinę pracy Administratora Zastawu. W przypadku powstania ww. wynagrodzenia dodatkowego, Administrator Zastawu wraz z fakturą VAT będzie przesyłał zestawienie czasu pracy za dany miesiąc zawierające co najmniej datę, czas i ogólne wskazanie rodzaju wykonywanej czynności.

11.9. Spółka wypłaca Administratorowi Zastawu wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy powiększone o kwotę podatku od towarów i usług do 10 dnia następnego miesiąca na podstawie faktury VAT albo innego rachunku wystawionego przez Administratora Zastawu. Spółkę obciążają wszelkie wydatki związane z zawarciem i wykonaniem Umowy Zastawniczej. W przypadku, gdy wydatki, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną poniesione przez Administratora Zastawu, Spółka - niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania - zwróci mu sumę pieniężną równą kwocie poniesionego wydatku.

11.10. Wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów powinien zostać złożony w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy Zastawniczej.

11.11. Spółka - każdorazowo w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania Nadzorcy wykonania układu lub żądania Administratora Zastawu, złożonego Spółce po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody Nadzorcy wykonania układu wskazującego należący do Spółki składnik majątkowy mogący być przedmiotem zastawu rejestrowego, którym Spółka może rozporządzać ("Składnik Majątkowy Spółki") - zawrze z Administratorem Zastawu umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego, na mocy której Spółka ustanowi zastaw rejestrowy na Składniku Majątkowym Spółki w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności przysługujących Wierzycielom Zabezpieczonym ("Zastaw Rejestrowy na Składniku Majątkowym Spółki", łącznie "Zastawy Rejestrowe na Składnikach Majątkowych Spółki"). Każdy Zastaw Rejestrowy na Składniku Majątkowym Spółki zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% wartości Składnika Majątkowego Spółki będącego przedmiotem danego Zastawu Rejestrowego na Składniku Majątkowym Spółki. Liczba Zastawów Rejestrowych na Składnikach Majątkowych Spółki nie jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie do każdego Zastaw Rejestrowego na Składniku Majątkowym Spółki stosuje się odpowiednio postanowienia punktów 11.3-11.10.

11.12. przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z DJM Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o pełnienie funkcji administratora zastawu - Spółka za zgodą Nadzorcy wykonania układu może zawrzeć umowę o pełnienie funkcji administratora zastawu z innym wybranym podmiotem, na warunkach nie miej korzystnych dla Spółki niż wynikające z umowy z DJM Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

11.13. Zastaw Rejestrowy obejmować będzie w szczególności certyfikaty inwestycyjne należące do Spółki, wierzytelności z umów rachunku bankowego Spółki, oraz inne wierzytelności Spółki, a nie będzie natomiast obejmować składników majątkowych Dłużnika obciążonych zastawami rejestrowymi przewidującymi zakaz rozporządzania przedmiotami zastawu rejestrowego.”