Decyzja Prezesa UOKiK stwierdzająca stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych przez Idea Bank S.A. podczas oferowania obligacji GetBack!!!

Dnia 1 sierpnia 2019 r. zapadła długo oczekiwana decyzja Prezesa UOKiK, w sprawie uznania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w procesie oferowania obligacji GetBack S.A. przez Idea Bank S.A. (Znak: RBG.610.03.18.AS).

Swoją przełomową decyzją Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że Idea Bank, oferując obligacje GetBack S.A., stosował nieuczciwe praktyki rynkowe. W szczególności Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Idea Bank S.A. polegające na wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack S.A. poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji:

a) co do gwarancji zysku z obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack S.A. poprzez informowanie konsumentów o stałym, gwarantowanym oprocentowaniu ww. obligacji w skali roku,

b) co do gwarancji bezpieczeństwa obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack S.A., poprzez przekazywanie konsumentom informacji sugerujących, że ww. obligacje są bezpieczne tak jak lokata bankowa albo obligacje skarbowe bądź, że emisje nadzorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prezes UOKiK uznał nadto, że takie działanie Idea Bank mogło spowodować podjęcie przez konsumentów decyzji odnośnie nabycia oferowanych obligacji, której inaczej by nie podjęli, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową.

Nadto Prezes UOKiK ustalił, że Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack poprzez rozpowszechnianie informacji:

a) co do ekskluzywności oferowanych obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack S.A, poprzez sugerowanie, że dostęp do ww. obligacji jest limitowany i jest dużo chętnych inwestorów na ich nabycie lub oferta nabycia ww. obligacji ma charakter niepowtarzalny,

b) co do dostępności czasowej oferowanych obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack S.A., poprzez wskazywanie, że obligacje tego przedsiębiorcy będą dostępne tylko przez bardzo krótki czas.

Prezes UOKiK ustalił, że działanie te Idea Bank prowadził w celu nakłonienia konsumentów do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia ich tym samym możliwości świadomego wyboru produktu, pomijając informację o dotychczasowej częstotliwości emisji tych obligacji, co mogło spowodować podjęcie przez konsumenta decyzji odnośnie nabycia oferowanych obligacji, której inaczej by nie podjął.

Jednocześnie Prezes UOKiK ukarał Idea Bank S.A. nakładając na niego obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, obowiązek publikacji oświadczenia następującej treści:

W związku z wydaniem decyzji częściowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RBG-13/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r., niniejszym uprzejmie informujemy, iż Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosowała wobec konsumentów praktyki:

1) wprowadzające konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (obecnie: w restrukturyzacji) poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do gwarancji zysku z tych obligacji poprzez informowanie konsumentów o stałym, gwarantowanym oprocentowaniu ww. obligacji w skali roku, a także co do gwarancji bezpieczeństwa tych obligacji poprzez przekazywanie konsumentom informacji sugerujących, że ww. obligacje są bezpieczne tak jak lokata bankowa albo obligacje skarbowe bądź, że emisje nadzorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego,

2) wprowadzające konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (obecnie: GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie) poprzez rozpowszechnianie informacji co do ekskluzywności oferowanych obligacji poprzez sugerowanie, że dostęp do ww. obligacji jest limitowany i jest dużo chętnych inwestorów na ich nabycie lub oferta nabycia ww. obligacji ma charakter niepowtarzalny, a także co do dostępności czasowej oferowanych obligacji poprzez wskazywanie, że obligacje tego przedsiębiorcy będą dostępne tylko przez bardzo krótki czas, w celu nakłonienia konsumentów do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia ich tym samym możliwości świadomego wyboru produktu, pomijając informację o dotychczasowej częstotliwości emisji tych obligacji.

Szczegółowe informacje dostępne są w decyzji częściowej Prezesa UOKiK nr RBG- 13/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. opublikowanej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod tym adresem.

Jednocześnie informujemy, iż prawomocne decyzje Prezesa UOKiK mają charakter prejudykatu w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że ustalenia Prezesa Urzędu co do faktu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są dla sądu wiążące. Nie musi on w tym zakresie prowadzić własnego postępowania dowodowego. Konsumenci mogą się powołać na prawomocną decyzję Prezesa UOKiK, gdy będą chcieli dochodzić swoich praw w sądzie."

Idea Bank S.A. ma opublikować – w terminie 14 dni – od dnia uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK, na swój koszt, na swojej stronie internetowej, która na dzień wydania decyzji mieści się pod adresem www.ideabank.pl, wyżej wskazny komunikat.

Na marginesie warto zauważyć, że zarzuty odnośnie ustalonych decyzją UOKiK nieuczciwych praktyk rynkowych stanowią kapitalne zarzuty składanych przez naszą Kancelarię pozwów, z których wywodzimy obowiązek Idea Bank do zapłaty na rzecz naszych mocodawców zapłaty odszkodowania.

Decyzja UOKiK niesie trudną do przecenienia pomoc naszym Mocodawcom i pozostałym obligatariuszom, stanowi bowiem prejudykat stwierdzający, że podmiot stosował nieuczciwe praktyki rynkowe i jako taki powinien wiązać sąd rozpatrujący sprawę in concreto, w przedmiocie ustalenia stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. To zaś ustalenie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych prze bank jest kluczowe do ustalenia jego odpowiedzialności odszkodowawczej.

W sytuacji zawarcia przez GetBack S.A. układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, z którego wynika, że 75% wartości obligacji nie zostanie przez ten podmiot zwrócona, nie powinno też stanowić żadnej trudności ustalenie wysokości odszkodowania, która nadzień dzisiejszy wynosić powinna właśnie kwotę 75% wartości obligacji, której GetBack S.A. już na pewno nie zwróci.

W przedstawionej sytuacji ustalenia stosowania przez Idea Bank S.A. nieuczciwych praktyk rynkowych w toku oferowania nabycia obligacji GetBack S.A., oraz zawarcia układu sądy nie powinny mieć już żadnych wątpliwości odnośnie obowiązku zapłaty na rzecz obligatariuszy odszkodowania przez Idea Bank, zarówno co do zasady jak i jego wysokości.

Wydana w dniu dzisiejszym decyzja niesie realną nadzieję nie tylko na ostateczne zwycięstwo, ale także na uzyskanie relatywnie szybkich rozstrzygnięć.