Wstępnie liczona jednostkowa strata netto GetBack S.A. w 2018 r. wyniosła 1,56 mld zł!

GetBack S.A. odnotował 1.561,26 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. W poprzednim roku było to tylko nie co mniej, bo 1.308,2 mln zł, wynika z opublikowanego przez windyaktora, wstępnego, jednostkowego sprawozdania finansowego.


"– Przekazanie tego sprawozdania w tym trybie jest wynikiem zobowiązania spółki do takiego działania, które to zobowiązanie wynika z zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych podczas rozprawy w dniu 27 marca 2019 r., w przedmiocie rozpoznania układu, o którym to zarządzeniu spółka informowała raportem bieżącym 20/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Spółka zastrzega jednocześnie to, że zaprezentowane dane finansowe są spójne z treścią propozycji układowej pochodzącej od spółki, a tym samym zapewniają one realizację tej propozycji układowej – głosi komunikat opublikowany przez GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Według przedmiotowego sprawozdania, strata operacyjna wyniosła 1.171,45 mln zł wobec 1.141,6 mln zł straty rok wcześniej, a przychody -730,03 mln zł w 2018 r., wobec -478,62 mln zł w 2017 roku.

Przychody z windykacji nabytych pakietów wierzytelności w 2018 r. wyniosły -10,68 mln zł, wobec -10,09 mln zł w roku poprzednim.

Przychody z inwestycji w fundusze sekurytyzacyjne sięgnęły -704,75 mln zł w 2018 r. wobec -476,56 mln zł w roku poprzednim.

Wstępna wartość portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu przez GetBack S.A> kształtowała się – na dzień 31 grudnia 2018 r. – w wysokości ok. 1.050 mln zł.

Nietrudno zauważyć, że ostatnia, kluczowa dla obligatariuszy wartość, jest kilkukrotnie niższa niż zobowiązania windykatora z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji.