GetBack wykupił obligacje serii G i H przed terminem, płacąc 100% kapitału

GetBack S.A. w restrukturyzacji wykupił przed terminem wszystkie z 14.800 sztuk wyemitowanych obligacji serii G o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, a łącznej wartości nominalnej 14,8 mln zł i wszystkie 5.284 obligacje serii H, o łącznej wartości nominalnej 5,28 mln zł. 

GetBack S.A. w restrukturyzacji dokonał rzeczonego wykupu na skutek sprzedaży części portfela wierzytelności. Windykatorowi udało się zawrzeć umowę sprzedaży rzeczonych pakietów wierzytelności dnia 29 kwietnia, które zbył na rzecz szwedzkiego Hoist Finance AB za kwotę 398,4 mln zł. Ponieważ serie G i H obligacji zostały zabezpieczone na tych wierzytelnościach, warunkiem zbycia wierzytelności jest wykup zabezpieczonych obligacji.  Szczęśliwi obligatariusze, którzy otrzymają całość nominalnej wartości wykupionych obligacji, znajdują się w nielicznej grupie nabywców obligacji zabezpieczonych na zbytych pakietach wierzytelności. Pozostali obligatariusze nie mogą liczyć na tak szczęśliwe zdarzenie, a ostatnie propozycje układowe przewidywały zaspokojenie ich w jedynie 25%, to zaś w długim okresie 8 lat.