Nabyłeś obligacje Getback S.A.

Obawiasz się, że straciłeś swój kapitał?

Pomożemy Ci odzyskać Twoje środki od pośredników finansowych - Idea Bank i Getin Bank - oferujących obligacje Getback. Prowadzimy już przeszło 40 procesów sądowych przeciwko Idea Bank S.A. i Getin Bank S.A., o zapłatę odszkodowania za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych przy oferowaniu obligacji GetBack S.A.!
Prześlij prośbę o bezpłatną analizę prawną.

Bezpłatna analiza prawna

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia by nasi prawnicy skontaktowali się z Państwem, ustalili istotne okoliczności sprawy i odpowiedzieli na Państwa pytania.

W toku bezpłatnej analizy prawnej ustalimy możliwość dochodzenia roszczeń, ich adresata i podstawę prawną, jak również oszacujemy koszty sądowe postępowania, ryzyka i prawdopodobieństwo sukcesu. W toku analizy konieczne będzie przesłanie skanów lub dostarczenie kserokopii posiadanych dokumentów związanych z oferowaniem i nabyciem obligacji GetBack S.A., ewentualnie innych elementów materiału dowodowego (wiadomości e-mail, sms-ów, nagrań / stenogramów rozmów z doradcami, etc.).

W ramach analizy prawnej spraw związanych z obligacjami GetBack S.A. możliwe jest także umówienie bezpłatnej konsultacji osobistej w naszej Kancelarii w Krakowie.

Postępowanie przeciwko Idea Bank, Getin Bank i innym pośrednikom oferującym obligacje GetBack S.A.

Postępowanie przeciwko bankowi - pośrednikowi finansowemu biorącemu udział w zbywaniu obligacji GetBack S.A. zaczynamy od postępowania polubownego obejmującego wystosowanie reklamacji, której elementem jest żądanie zapłaty odszkodowania / odkupu obligacji GetBack S.A. za kwotę odpowiadającą nominalnej kwocie nabytych obligacji. Po odmownej odpowiedzi banku  lub upływie zakreślonego terminu wnosimy powództwo przeciwko pośrednikowi finansowemu (Idea Bank, Getin Bank) o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone stosowaniem przez te podmioty nieuczciwych praktyk rynkowych, w związku z licznymi uchybieniami przepisom dotyczącym missellingu, obrotu papierami wartościowymi, działalności maklerskiej, prawa bankowego i innych.

Wytoczenie powództwa cywilnego przeciwko pośrednikowi wydaje się obecnie najbardziej pewną, jeżeli nie jedyną drogą do odzyskania zainwestowanych w obligacje środków.

Dlaczego My?

Kancelaria Themi od blisko 8 lat reprezentuje konsumentów w sporach z dużymi profesjonalistami: bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, funduszami inwestycyjnymi, domami maklerskimi,  operatorami lotnisk, zakładami przesyłowymi, skarbem państwa. Nasi adwokaci posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w sprawach z zakresu nieuczciwych praktyk rynkowych, ochrony konkurencji i konsumenta i prawa bankowego.

Reprezentujemy już przeszło 40 obligatariuszy w sprawach przeciwko Idea Bank i Getin Bank o odszkodowanie za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych w związku z oferowaniem obligacji GetBack S.A.!

Prowadzimy ponad 200 procesów przeciwko bankom wynikłych na gruncie kredytów "we franku", ponad 70 spraw wynikłych z umów polisolokat (w tym Vienna Life), przeszło 50 procesów przeciwko GTL S.A o zapłatę odszkodowania w związku z rozbudową lotniska w Pyrzowicach, ponad 200 spraw z zakresu służebności przesyłu i odszkodowań za wydanie decyzji administracyjnych i wiele innych spraw przeciwko dużym podmiotom.

Mamy już 18 wyroków korzystnych w sprawach kredytów "frankowych", w tym 7 uzyskanych przeciwko Getin Bank S.A. (stan na czerwiec 2019 r.)!

POSTĘPOWANIA O ODSZKODOWANIE PRZECIWKO INSTYTUCJOM FINANSOWYM (IDEA BANK, GETIN NOBLE BANK) OFERUJĄCYM OBLIGACJE GETBACK S.A.

Kancelaria Themi prowadzi postępowania odszkodowawcze przeciwko bankom oraz innym instytucjom finansowym pośredniczącym w sprzedaży obligacji Getback S.A. Wnoszone przez nas powództwa opieramy na zarzutach naruszenia przez te podmioty norm ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, o ochronie konkurencji i konsumentów, o obrocie instrumentami finansowymi, dyrektyw MIFID oraz innych aktów prawnych.

Stan faktyczny ujawniony w dziesiątkach prowadzonych już przez nas spraw nie pozostawia wątpliwości, że pośrednicy finansowi (w znanych nam przypadkach Idea Bank, Polski Dom Maklerski, Getin Noble Bank, Noble Securities, Dom Maklerski Mercurius) dopuścili się licznych i krytycznych uchybień przeciwko normom ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, dyrektywom MIFID, krajowym rozporządzeniom do tych dyrektyw oraz normom innych aktów prawnych.

Kluczowym dla ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej banków jest ujawnione w prowadzonych przez nas sprawach, stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, konkretyzujące się przede wszystkim w niedopasowaniu oferowanych obligacji GetBack S.A. do potrzeb klientów oraz zaniechaniu obowiązków informacyjnych odnośnie charakteru i poziomu ryzyka inwestycji w te obligacje. W zdecydowanej większości znanych nam spraw doradcy wprowadzali dodatkowo konsumentów w błąd, twierdząc, że ryzyko obligacji zbliżone jest do ryzyka depozytów terminowych, a nawet, że inwestycja w obligacje GetBack S.A. jest od depozytów bankowych bezpieczniejsza. We wszystkich też znanych nam przypadkach doradcy nie pozostawiali klientom czasu na przemyślenie decyzji inwestycyjnej, wyznaczając wyjątkowo krótki, bo często jednodniowy, termin na dokonanie płatności.

Stosowanie przez pośrednika nieuczciwych praktyk rynkowych stanowi samoistną podstawę jego odpowiedzialności odszkodowawczej.

Nadto Idea Bank sprzecznie z przepisami prawa prowadził działalność maklerską, w szczególności wykonywał czynności doradztwa inwestycyjnego, oferując nabycie obligacji GetBack S.A., nie posiadając stosownych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego. W związku z tymi uchybieniami toczy się obecnie postępowanie karne z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Idea Bank znalazł się też na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

Co więcej, banki pośredniczące w zbywaniu obligacji GetBack S.A. nie zapewniły właściwego poziomu wiedzy i doświadczenia doradców, którzy dokonywali licencjonowanych czynności doradztwa inwestycyjnego bez posiadania koniecznych uprawnień.

Nadto Idea Bank i inni pośrednicy finansowi zaniechali pozyskania od konsumentów, którym oferowali nabycie obligacje GetBack S.A. informacji dotyczących ich wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym oraz sytuacji finansowej, lub wiedzę w tym przedmiocie zignorowali, w efekcie czego oferowali wysoce ryzykowne instrumenty osobom bez doświadczenia, posiadającym wysoką awersję do ryzyka, nie potrafiącym ocenić samodzielnie jego poziomu. Działanie takie nosi znamiona tzw. missellingu, działania określonego przede wszystkim w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wobec licznych i istotnych naruszeń dokonanych przez Idea Bank i Getin Bank, oraz wobec okoliczności, że są to jedyne podmioty pośredniczące w zbywaniu obligacji GetBack S.A., które posiadają majątek wystarczający do zaspokojenia miliardowych roszczeń obligatariuszy, rekomendujemy drogę powództwa cywilnego o zapłatę przeciwko tym właśnie podmiotom.

Droga dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od banków pośredniczących w nabyciu obligacji GetBack S.A. – wydaje się obecnie najbardziej pewnym, a być może jedynym sposobem do odzyskania zainwestowanych środków.

Dlaczego pozywamy banki?

Wobec toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego oraz ze względu na realną groźbę niewypełnienia przez GetBack S.A. warunków ewentualnie przyjętego układu, pozbawione celu wydaje się prowadzenie jakichkolwiek postępowań bezpośrednio przeciwko emitentowi obligacji. Jakiekolwiek próby unieważnienia umów nabycia obligacji – choć niosą realne szanse powodzenia – nie umożliwią najpewniej odzyskania obligatariuszom ich środków.

Podobnie, nie pozwolą odzyskać zainwestowanych środków postępowania o zapłatę odszkodowania od emitenta, w związku z publikowaniem przez jego zarząd nieprawdziwych sprawozdań finansowych, czy dokonaniem innych przestępstw mogących wpłynąć na decyzję obligatariuszy. W postępowaniu restrukturyzacyjnym ujawniono ponad wszelką wątpliwość, że Getback S.A. nie ma majątku wystarczającego na pokrycie swoich zobowiązań. Z tego względu zmiana podstawy prawnej kierowanych roszczeń nie zmieni sytuacji faktycznej obligatariuszy. Bez względu na podstawę prawną roszczenia, wobec braku majątku emitenta, możliwość jego egzekucji będzie skromna.

Z tego samego względu, postępowania karne toczące się przeciwko byłym członkom zarządu GetBack S.A., choć mogą doprowadzić do skazania oraz dostarczyć istotnych dla innych postępowań informacji i dowodów, nie przyniosą zapewne efektu w postaci zaspokojenia roszczeń obligatariuszy. Majątek członków zarządu, jak duży by on nie był, stanowi z pewnością jedynie kroplę w morzu miliardowych roszczeń obligatariuszy, a odzyskanie odszkodowania od emitenta za czyny zabronione dokonane przez jego zarząd napotka takie same problemy jak egzekucja każdego innego roszczenia, tj. ryzyko upadłości i braku majątku wystarczającego do zaspokojenia wierzycieli.

Wątpliwe w naszej opinii są ponadto szanse odzyskania środków, w wyniku postępowań karnych toczących się przeciwko pracownikom instytucji pośredniczących w procesie sprzedaży obligacji. Ujawnione w realiach prowadzonych przez nas spraw przesłanki odpowiedzialności karnej doradców – liniowych pracowników banków - wskazują na możliwe trudności w udowodnieniu im winy za popełnienie przestępstw przesądzających o odpowiedzialności odszkodowawczej, w szczególności przestępstwa tzw. wyłudzenia. Przypisanie zaś im winy za inne czyny zabronione, jak choćby naruszenie tajemnicy bankowej, nie będzie stanowić samoistnej podstawy ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej. W toku postępowań karnych konieczne będzie udowodnienie winy pracowników, co jest znacznie trudniejsze niż tylko udowodnienie, że wprowadzali obligatariuszy w błąd. Do skazania – za występek wyłudzenia - koniecznym będzie także udowodnienie, że obejmowali oni swoją świadomością możliwość popełnienia czynu, a więc w przypadku interesującego nas, z odszkodowawczego punktu widzenia, przestępstwa wyłudzenia, konieczne będzie udowodnienie m.in. że zdawali sobie sprawę ze słabej sytuacji finansowej GetBack S.A. i liczyli się z tym, że nie wykupi on obligacji. Wobec natomiast treści publicznie dostępnych i zatwierdzonych przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych oraz licznych, korzystnych komentarzy analityków giełdowych, wina doradców może okazać się trudna do wykazania. Nadto doradcy nie dysponują z pewnością majątkiem wystarczającym na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, nawet więc gdyby udało się skazać ich w postępowaniu karnym, to koniecznym byłoby prowadzenie odrębnego procesu cywilnego o ustalenie odpowiedzialności pracodawcy.

W tym kontekście zauważyć należy, że wstrzymanie się z powództwem cywilnym przeciwko bankom do czasu zakończenia postepowań karnych przeciwko doradcom, jest strategią wysoce ryzykowną. Postępowanie karne z pewnością będzie toczyć się kilka lat, a do czasu jego zakończenia jego wynik będzie niepewny. Jeżeli ostatecznie wina doradcy za przestępstwo skutkujące odpowiedzialnością odszkodowawczą nie zostanie ustalona, roszczenia cywilne przeciwko bankowi przedawnią się, co uniemożliwi ich skuteczne dochodzenie.

Podobnie, w naszej ocenie nie rokuje realnej szansy zaspokojenia roszczeń obligatariuszy postępowanie przeciwko Polskiemu Domowi Maklerskiemu S.A. Podmiot ten, według ujawnionych publicznie informacji, nie dysponuje istotnym majątkiem.

Biorąc powyższe pod uwagę uważamy, że adresatami roszczeń obligatariuszy powinny być Idea Bank, Getin Noble Bank, ewentualnie inne banki oferujące obligacje GetBack S.A., tylko bowiem te podmioty dysponują majtkiem wystarczającym na zaspokojenie roszczeń. Wobec tych podmiotów istnieją również solidne podstawy prawne ich odpowiedzialności odszkodowawczej.

W tej grupie szczególnie prawdopodobne wydaje się odzyskanie odszkodowań od Idea Bank. Skala jego naruszeń jest niebywała. We wszystkich, znanych nam przypadkach, doradcy bankowi zapewniali fałszywie obligatariuszy o bezpieczeństwie obligacji GetBack S.A. porównywalnym z bezpieczeństwem lokat terminowych, zaniechali przekazania jakichkolwiek dokumentów związanych z emisją, nie pozostawiali czasu na swobodne powzięcie decyzji. Czyny te bez wątpienia wypełniają znamiona nieuczciwych praktyk rynkowych.

Na niekorzyść banku przemawia też okoliczność, że w znanych nam sprawach bank zaniechał weryfikacji adekwatności oferowanego produktu (ankieta MIFID), bądź oferował nabycie obligacji konsumentom bez koniecznego doświadczenia inwestycyjnego. Ponadto doradcy bankowi nie posiadali niezbędnych do dokonywania czynności doradczych licencji doradcy inwestycyjnego / maklera, podobnie jak sam bank nie miał uprawnień do wykonywania działalności maklerskiej.

Na uwagę zasługuje, że we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach, w których w transakcji pośredniczył Idea Bank w parze z Polskim Domem Maklerskim, wszystkie dokumenty zawierające jakiekolwiek oświadczenia wiedzy i woli obligatariuszy dotyczące transakcji nabycia obligacji, sporządzane i wysyłane były samodzielnie przez pracowników banku, czym bank nie tylko przekroczył granice swojego umocowania, lecz również pozbawił się jakichkolwiek dowodów na przebieg procesu oferowania i sprzedaży obligacji. To zaś na banku, będącym profesjonalistą, spoczywa ciężar dowodu, że niedozwolonych praktyk rynkowych nie stosował. Stosowanie nieuczciwych prakryt rynkowych przez bank, w zbiegu z samodzielnym składaniem ofert nabycia w imieniu obligatariuszy przez doradców bankowych, implikuje wysokie prawdopodobieństwo wygrania tych postępowań, a relatywnie duża wartość wszystkich aktywów Idea Banku niesie realną nadzieję na skuteczne zaspokojenie takich roszczeń.

Nie ma też wątpliwości, że brak podjęcia działań prawnych zmierzających do odzyskania zainwestowanych kwot, oznacza utratę większej ich części - według aktualnych propozycji układowych aż 75% wartości obligacji nie zostanie zaspokojonych. Realne wydaje się także, że pomimo zawarcia ewentualnego układu, GetBack S.A. nie wywiąże się z jego warunków, co w praktyce oznaczać będzie stratę jeszcze wyższą.

Wszystkich obligatariuszy GetBack S.A., zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej analizy prawnej, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailowo lub telefonicznie na podane w zakładce Kontakt numery telefonów.

Piotr Pieczara

Pełnomocnik Zarządu Kancelarii Themi